Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stanovy klubu - návrh

Stanovy
Klubu vojenské historie „BUNKR“ Úročnice,

občanské sdružení (o. s.)

Úročnice, 1. ledna 2011

 

Část první

Článek 1

Název sdružení

Organizace jako sdružení bude užívat název Klub vojenské historie Úročnice „BUNKR“, občanské sdružení (o. s.).

Pod tímto názvem Klub vojenské historie Úročnice „BUNKR“, občanské sdružení (o.s.) (dále jen KVH) bude také vystupovat v právních vztazích s činností sdružení souvisejících. Zkrácený název bude „KVH „BUNKR“ Úročnice“.

 

Článek 2

Sídlo sdružení

Sídlem sdružení a jeho výboru je Úročnice č. xxx, 256 00 Benešov u Prahy.

 

Část druhá

Článek 3

Charakter sdružení, cíl a způsoby činnosti sdružení

1. KVH je nevládní nezisková kulturní nepolitická a samosprávná dobrovolná organizace sdružující členy, kteří se na základě své zájmové činnosti spolupodílejí na ochraně a uchování památek z oblasti vojenské historie týkající se především fungování vojenského cvičiště v prostoru Benešovska za 2. světové války a přispívají tak k uchování materiálních a duchovních hodnot z této oblasti historie.

2. KVH v duchu samosprávné demokracie rozhoduje o svých cílech, metodách a programu i způsobu jeho realizace samostatně a v mezích právních předpisů České republiky. Sám a v duchu demokracie vytváří své orgány a rozhoduje o své organizační struktuře a všech dalších věcech týkajících se vnitřního života KVH.

3. KVH respektuje při své činnosti platnou legislativu, humanitní normy, vychovává své členy v úctě člověka k člověku, k ochraně zdravého životního prostředí a pozitivních výsledků lidské činnosti a ochraně historického odkazu předků. KVH vychovává své členy k odmítání válek, násilí a rasové nesnášenlivosti.

4. Cílem KVH je sdružovat zájemce o danou problematiku, umožnit členům aktivně trávit svůj volný čas a seznamovat veřejnost s historií vázající se především k danému vojenskému cvičišti.

 

5. Činnost KVH je zaměřena zejména na:

a) uchování památek zejména z období 2. světové války;

b) výchovu svých členů a ostatních občanů k odmítání válek, násilí, stejně tak rasové a národnostní a jiné nesnášenlivosti;

c) rekonstrukci historických uniforem, výstrojních součástek, odznaků, vojenské výzbroje a jiných věcí souvisejících s činností KVH zejména se zaměřením na období působení vojenského cvičiště vojsk SS v okolí obce Úročnice;

d) rekonstrukci historických událostí formou srazů, vzpomínkových akcí, přednášek, besed, výstav, pomoci při zpracování rekonstrukcí vojenských činností vztahující se k tomuto činnosti nebo při natáčení historických filmů a dokumentů;

e) další činnosti zaměřené do oblasti amatérského výzkumu historie vojenství v České republice a v zahraničí;
f) pořadatelství a účast členů na kulturně-společenských, osvětových, sportovních akcích a soutěžích.

6. KVH se při své činnosti řídí platným právním řádem České republiky.

7. KVH spolupracuje s ostatními organizacemi a sdruženími v České republice a případně i ze zahraničí.

 

Část třetí

Článek 4

Členství

 1. Členem KVH se může stát pouze fyzická osoba, která splňuje podmínky členství podle těchto stanov, souhlasí s programem, řídí se jeho stanovami a podílí se na jeho činnosti.

2. Členem KVH se může stát občan České republiky, který nebyl odsouzen pro spáchání úmyslného trestného činu, dosáhl věku 15 let, je způsobilý k činnosti v jím zvolené oblasti a který se aktivně zapojí do práce KVH.

  

Článek 5

Vznik členství 

1. Předpokladem pro vznik členství ve KVH je skutečnost, že:

a) žadatel o členství splňuje podmínky uvedené v těchto stanovách v čl. 4.;

b) žadatel o členství podal přihlášku výboru KVH;

c) žadatel o členství zaplatil členský příspěvek ve výši podle rozhodnutí výboru KVH stanovený pro příslušný kalendářní rok, pokud je členskou schůzí stanoven;

d) uplynula zkušební doba od podání přihlášky o členství. 

2. Zkušební doba pro žadatele o členství je stanovena v délce trvání šesti měsíců ode dne doručení přihlášky výboru. V průběhu této doby se žadatel o členství stává členem čekatelem.

3. KVH v průběhu zkušební doby posuzuje přístup a aktivitu člena čekatele k práci ve KVH a v oblasti, v níž hodlá jako člen působit.

4. Členství vzniká dnem kladného rozhodnutí výboru o přijetí za člena KVH. Od tohoto dne se člen čekatel stává plnoprávným členem KVH.

5. O přijetí za člena vyrozumí výbor přijatého člena.

 

Článek 6

Práva a povinnosti členů

1. Člen KVH má tato práva:

a) má právo volit a být volen do výboru a funkcí ve KVH;

b) hlasovat na členských schůzích KVH; právo hlasovat nemají členové čekatelé;

c) být přítomen a vyjadřovat se na jednáních výboru KVH týkajících se jeho osoby;

d) účastnit se na tvorbě programu a činnosti KVH;

e) obracet se na výbor KVH s připomínkami, návrhy a osobními žádostmi;

f)  podílet se na činnosti podle svých zálib, schopností a možností a pracovat v jím zvolené oblasti KVH;

g) ři činnosti KVH používat stejnokroje, odznaky a výstrojní součástky armád jednotlivých znázorňovaných epoch a událostí;

h) užívat zařízení sdružení a výhod poskytovaných KVH svým členům;

i) svobodně ukončit své členství. 

 

2. Člen KVH má tyto povinnosti:

a) platit řádně a včas členské příspěvky a jiné poplatky stanovené členskou schůzí KVH;

b) řídit se právními předpisy ČR; dále dodržovat stanovy KVH, plnit usnesení a nařízení výboru a členské schůze KVH;

c) chránit a pečovat o majetek, který je vlastnictvím KVH nebo mu byl svěřen, zapůjčen nebo pronajat;

d) k ochraně majetku KVH uzavřít s výborem dohodu vymezující rozsah jeho odpovědnosti podle druhu majetku, který je mu svěřován, zapůjčen nebo pronajat;

e) vykonávat zodpovědně všechny úkoly, které mu byly svěřeny a svědomitě pracovat ve funkcích, do nichž byl zvolen nebo jmenován;

f) nepoškozovat svým chováním a jednáním dobré jméno a pověst KVH a jeho členů;

g) při zániku členství vrátit veškerý majetek KVH, který mu byl svěřen nebo zapůjčen;

h) zachovávat mlčenlivost o interních záležitostech KVH.

 

Článek 7

Zánik členství 

1. Členství ve KVH zaniká vystoupením z KVH, zrušením členství ve KVH nebo vyloučením z KVH na základě těchto skutečností:

a) písemným oznámením člena o vystoupení z KVH adresovaným výboru KVH; v oznámení o vystoupení nemusí být uvedeny důvody vystoupení z KVH;

b) zrušením členství členskou schůzí KVH v případech, kdy člen, jehož členství má být zrušeno, se po dobu více než šesti měsíců bez vážných důvodů nezúčastňuje činnosti KVH; návrh výboru není pro rozhodnutí členské schuze o zrušení členství závazný;

c) vyloučením z KVH členskou schůzí k návrhu výboru KVH v případech, kdy člen obzvláště hrubým způsobem konal v rozporu s ustanoveními těchto stanov, zejména s ustanoveními Čl. 6.; o vyloučení člena z KVH rozhoduje členská schůze KVH svým usnesením po zjištění názoru ostatních členů  KVH.

Část čtvrtá

Článek 8

Organizační výstavba KVH

 Obecně:

 1.  Nejvyšším orgánem klubu je členská schůze. Svolává ji nejméně jednou za 1/2 roku výbor.
 2. Členská schůze je usnášení schopná při nadpoloviční většině registrovaných členů.
 3. Projednává a schvaluje zprávu výboru o činnosti a stavu organizace a zprávu kontrolní komise.
 4.  Určuje cíle a hlavní obsahové zaměření činnosti.
 5. Volí členy výboru a kontrolní komise na dva roky. 
 6. Rozhoduje o zániku KVH nejméně dvoutřetinovou většinou registrovaných členů.

 Výbor KVH:

 1. Je voleným orgánem na dvouleté období, je představitelem KVH „BUNKR“ ve styku se státními orgány a organizacemi v ČR a případně i vůči zahraničí.
 2. Schází se podle potřeby, nejméně však 6x za rok.
 3.  Volí předsedu, místopředsedu, jednatele a další členy vedení výboru dle potřeby.
 4.  Má právo ustanovit dle potřeby odborné skupiny.
 5.  Předkládá roční plán a jeho vyhodnocení, předkládá návrh rozpočtu.
 6.  Svolává členské schůze.
 7.  Statutárním zástupcem KVH „BUNKR“ je předseda.

 Předseda:

 1. Je volený statutární zástupce, v jeho nepřítomnosti jej z hlediska řízení a činnosti KVH zastupuje místopředseda. 

 Jednatel KVH:

 1. Jednatel KVH je členem výboru.
 2. Jednatel organizuje členské schůze a odpovídá výboru za plnění usnesení výboru a členské schůze.
 3. Jednatel předkládá výboru informace o plnění plánu činnosti KVH na příslušný kalendářní rok. 

Kontrolní komise:

 1.  Kontrolní komise nezasahuje do pravomocí výboru. Ve své činnosti se řídí stanovami, usnesením členských schůzí a vychází z obecně platných předpisů.
 2. Kontrolní komise volí ze svého středu předsedu, který se účastní jednání výboru s právem hlasovat.
 3. Kontrolní komise kontroluje a dohlíží na činnost KVH a kontroluje dodržení stanov.
 4. Šetří a podává výboru návrhy na řešení stížnosti členů KVH na činnost výboru či jednotlivých členů KVH.
 5. Přezkoumává zprávu výboru o hospodaření KVH.
 6. Kontroluje hospodaření KVH, správu majetku a plnění rozpočtu a podává o tom zprávu členské schůzi KVH.
 7. Předseda komise je oprávněn si vyžádat od výboru KVH veškeré informace a podklady o hospodaření KVH a při výkonu své kontrolní činnosti nahlížet do spisů a účetní knihy. Výbor je povinen bez zbytečného odkladu předat předsedovi, resp. členům kontrolní komise vyžádané dokumenty a bezodkladně jim oznámit veškeré skutečnosti, které mohou mít závažné důsledky pro existenci a činnost KVH nebo nepříznivé dopady na hospodaření KVH.
 8. Upozorňuje výbor na zjištěné nedostatky a předkládá návrhy a opatření na zlepšení stavu.
 9. Kontrolní komise podává členské schůzi zprávu o své činnosti.
 10. Funkce člena kontrolní komise je neslučitelná s funkcí člena výboru KVH.
 11. Členové kontrolní komise jsou oprávněni v případě potřeby se účastnit jednání výboru s poradním hlasem.
 12. Člen kontrolní komise nemůže být zmocněn k úkonům zavazujícím KVH. 

Část pátá

Článek 9

Hospodaření a právní subjektivita KVH

1. KVH „BUNKR“ je občanským sdružením, které má jako celek právní subjektivitu.

2. Majetek KVH se skládá z movitého a nemovitého majetku. Majetek je vytvářen z příjmů řádných a mimořádných.

3. Příjmy a výdaje KVH tvoří:

a) příjmy řádné - členské poplatky, dotace, subvence, zisk z případné hospodářské činnosti, atd.;
b) příjmy mimořádné - mimořádné příspěvky na činnost sekce, výnosy z pořádání nebo účasti na akcích, dary, sponzorství atd.;

c) výdaji jsou výdaje na zabezpečení činnosti KVH.

 

4. Majetek, který získalo delimitací (dary) a vlastní činností, je jeho majetek, rozhoduje o něm členská schůze a spravuje jej v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

 

Článek 10

Zánik (likvidace) KVH


1. O zániku KVH rozhoduje členská schůze.


2. Při zániku rozhoduje o naložení s majetkem, určí, zda půjde o zánik likvidací nebo bez likvidace a na koho přechází majetek nebo případná hospodářská činnost s obecně právními předpisy. 

 

Článek 11

Přechodná a závěrečná ustanovení

1. Tyto stanovy byly schváleny na ustavující členské schůzi konané dne xx. prosince 2010. 

2. Stanovy vstupují v platnost přijetím na členské schůzi a jsou účinné dnem jejich registrace orgánem Ministerstva vnitra České republiky.